THEN

ISUZU Thailand

Homeข้อมูลองค์กร การกำกับดูแลฯและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

การกำกับดูแลฯ และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

วิสัยทัศน์และนโยบายด้านการกำกับดูแลฯ

กลุ่มบริษัทอีซูซุ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบอย่างเต็มรูปแบบ และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลฯ ของกลุ่มอีซูซุทั้งหมดตามวิสัยทัศน์ของบริษัทด้านการกำกับดูแลฯ ที่ว่า

เราจะสนับสนุนความต้องการด้านการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอีซูซุยังยึดถือหลักจริยธรรมของบริษัทที่ว่า

การตระหนักว่าความน่าเชื่อถือเป็นรากฐานของทุกความสัมพันธ์ เราจึงคิดและลงมือทำด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง

นโยบายพื้นฐานของการกำกับดูแลฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบ ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทอีซูซุจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องตระหนักว่าการริเริ่มที่จะนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญ

วัตถุประสงค์

กลุ่มบริษัทอีซูซุ ให้ลำดับความสำคัญสูงสุดในการนำมาตรฐานการกำกับดูแลฯ ไปปฏิบัติ มิใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แต่ยังรวมถึงการยึดถือจริยธรรมอย่างสูง และการประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม

ซึ่งกรรมการและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทอีซูซุจะปฏิบัติตามไม่บกพร่อง และทำงานด้วยความภาคภูมิใจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ให้ได้

 • ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และคู่ค้า
 • ป้องกันความเสี่ยงในการกระทำผิดกฎหมาย
 • ลดความเสี่ยงการเสียชื่อเสียง และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านบวก
 • เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ 12 ประการ

 • 1. การติดต่อทางธุรกิจอย่างเหมาะสม

  ผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจนั้น จะต้องมั่นใจว่ามีคุณภาพ และความปลอดภัยที่เหมาะสมตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายกฎเกณฑ์ และ “คู่มือเกี่ยวกับคุณภาพ” รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ

 • 2. การควบคุมดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสม

  ความลับทางการค้าของบริษัท ข้อมูลที่ลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจต้องเก็บเป็นความลับ และข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน จะต้องมีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

 • 3. การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

  กลุ่มบริษัทอีซูซุดำเนินนโยบายต่อต้านการผูกขาดทางการค้า กรรมการและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศและภูมิภาคอย่างเคร่งครัด

 • 4. ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

  กลุ่มอีซูซุขอแสดงเจตนาที่จะป้องกันมิให้เกิดการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การให้หรือรับความสะดวกที่ไม่เหมาะสมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ห้ามกระทำ

 • 5. ข้อห้ามการมีส่วนร่วมในองค์กรหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล

  กลุ่มบริษัทอีซูซุห้ามเข้าร่วมหรืออำนวยความสะดวกใด ๆ ที่ก่ออาชญากรรม หรือ กระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสังคม

 • 6. การห้ามการกระทำใด ๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัท

  ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการสร้างความเสียหายต่อเกียรติยศ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของบริษัท และแก่กรรมการ หรือ พนักงานของบริษัท

 • 7. หนังสือแจ้งและการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาล

  การยื่นหนังสือแจ้ง การขออนุญาต หรือ การดำเนินการอื่นใดต่อหน่วยงานรัฐบาลใด ๆ ต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมและภายในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ละเลย

 • 8. การจัดการและการเก็บรักษาเอกสารสำคัญ

  เอกสารสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องมีการจัดหมวดหมู่ และจัดเก็บให้เหมาะสมตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบ รวมถึงระยะเวลาจัดเก็บตามที่ระบุไว้ในกฎดังกล่าวข้างต้น

 • 9. กระบวนการทางบัญชีและภาษีที่เหมาะสม

  การจัดการตามกระบวนการทางบัญชี และภาษี ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 • 10. สภาพการทำงานที่เป็นธรรม

  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องป้องกันไม่ให้มีการคุกคามใด ๆ เช่น การคุกคามโดยใช้อำนาจ หรือการคุกคามทางเพศ การเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางเชื้อชาติ เพศ ภูมิลำเนา หรือลัทธิความเชื่อ เป็นต้น หรือ การกระทำใดๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว อับอายขายหน้า หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนกำลังใจในการทำงาน

 • 11. การป้องกันมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

  การจัดการกับวัตถุอันตราย การกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม และสารอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้อง

 • 12. การเคารพในประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

  กรรมการและพนักงานทุกคน ต้องตระหนักและเคารพในความแตกต่างของประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม หรือศาสนา และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

Think compliance, do it right