THEN

ISUZU Thailand

Homeเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

 • เว็บไซต์ www.isuzu.co.th (“เว็บไซต์”) นี้ดำเนินการโดยบริษัท อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (“IMAT”) กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างละเอียดก่อนเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์ โดยการเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์ ท่านได้ตกลงว่าท่านยอมรับและปฏิบัติตามตามเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนดและประกาศอื่นใดบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว หากท่านไม่ยอมรับที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ขอให้ท่านยุติการเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์

   

 • ลิขสิทธิ์

  เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ เช่น ข้อความ รูปภาพ รูปวาด ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง (“เนื้อหา”) และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ได้มีการจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงส่วนประกอบอื่นในทุกหน้าของเว็บไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ IMAT และบริษัทในเครือ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปลอมแปลง หรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก IMAT หรือบริษัทในเครือ

   

 • เครื่องหมายการค้า

  ชื่อและโลโก้ของบริษัท Isuzu Motors Limited และบริษัทในเครือที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ (“อีซูซุ”) รวมถึงชื่อและโลโก้ของผลิตภัณฑ์และบริการของอีซูซุได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของอีซูซุ ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเผยแพร่) เครื่องหมายการค้านี้ไม่ว่าทางใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากอีซูซุ

   

 • เนื้อหา

  เนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการจัดให้มี “ตามที่เป็น” และ IMAT จะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการทำให้เนื้อหาถูกต้องและทันสมัย แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และ/หรือความทันสมัยของข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ ท่านต้องรับภาระความเสี่ยงเองในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ IMAT อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

 • การเชื่อมโยง

  เว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงจากหรือมายังเว็บไซต์นี้ มิได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ IMAT ไม่ใช่ผู้ดำเนินการหรือดูแล และจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นใดและเนื้อหาเหล่านั้น หาก IMAT พบการเชื่อมโยงที่ไม่เหมาะสมมายังเว็บไซต์ IMAT อาจยกเลิกหรือระงับการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรืออาจร้องขอให้เจ้าของเว็บไซต์ที่ทำการเชื่อมโยงนั้นกระทำการใดๆเพื่อตัดการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของ IMAT โดยทันที

   

 • การจำกัดความรับผิด

  IMAT ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษ ที่เกิดขึ้นจาก หรืออันเนื่องมาจากการเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือความเสียหายใดๆของผู้ใช้งานซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับข้อมูล (รวมถึงสิ่งอื่นในประเภทเดียวกัน) ผ่านเว็บไซต์หรือจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากหรือมายังเว็บไซต์นี้

   

 • การชดใช้ความเสียหาย

  ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และคุ้มครอง IMAT รวมถึง พนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของ IMAT จากการเรียกร้อง ความเสียหาย คำตัดสิน ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งค่าทนาย ที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน (Terms of use) การใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หรือการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใด

   

 • การไม่สละสิทธิ

  การที่ IMAT ไม่ใช้สิทธิและ/หรือการที่ IMAT สละสิทธิ์ไม่ใช้สิทธิเรียกร้องข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการใช้สิทธิเรียกร้องในข้ออื่นๆภายใต้เงื่อนไขการใช้งานนี้ และIMAT ยังคงสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิของตนได้ทุกเมื่อ

   

 • กฎหมายที่บังคับใช้

  เงื่อนไขการใช้งานนี้ (Terms of use) อยู่ภายใต้การใช้และตีความของกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการใช้งานนี้ (Terms of use) ให้อยู่ในอำนาจของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายขัดกัน